Giải thưởng năm
WEVA Award 2017
Chuyên ngành đám cưới
24/70
WEVA Award 2017 - Colorist đẹp nhất - CC Reel | PFilms
WEVA Award 2017 - Colorist đẹp nhất - Vanessa & Martin wedding preview Andorra
WEVA Award 2017 - Colorist đẹp nhất - Daniela & Daniel
WEVA Award 2017 - Colorist đẹp nhất - color reel 2017
WEVA Award 2017 - Colorist đẹp nhất - Thunder love teaser
WEVA Award 2017 - Colorist đẹp nhất - Wedding Day
WEVA Award 2017 - Colorist đẹp nhất - Mel & Bruno - Guarderia Brasil - CE - Teaser
WEVA Award 2017 - Colorist đẹp nhất - Al Agua Cinema
WEVA Award 2017 - Colorist đẹp nhất - Nadia + Pasha
WEVA Award 2017 - Colorist đẹp nhất - Enrico e Kaja - Wedding Film in Monte Carlo
WEVA Award 2017 - Colorist đẹp nhất - Ramona & Giorgio - teaser
WEVA Award 2017 - Colorist đẹp nhất - -
WEVA Award 2017 - Colorist đẹp nhất - Robert&Juliya

Mel & Bruno - Guarderia Brasil - CE - Teaser

Videographer Dvm Films

Fortaleza, Bra-xin