Giải thưởng năm
WEVA Award 2017
Chuyên ngành đám cưới
28/54
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Aero || Demo Reel
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Klaudia & Robert
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Mystery coming soon
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Pilot Reel …
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Weddings in Finland 2017
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - BGBM 4K
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Vienna Teaser - Gzim & Bjonda
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Noelia & Javi
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Nature
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - TEASER TO A SHOWREEL
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Teresa e Andrea - Wedding in Torre del Greco - short cut
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Agnieszka & Rafał
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Cristina + Liviu | Wedding Teaser

Vienna Teaser - Gzim & Bjonda

Videographer Resul Collaku

Struga, Bắc Macedonia