Giải thưởng năm
WEVA Award 2017
Chuyên ngành đám cưới
4/54
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - ShowReel 2017
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Promo for WEVA
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Andrew and Alona | The Teaser
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Dji phantom 4 pro , Glidecam, Proaim crane.
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - attraction
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - AERIAL
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - aero reel 2017
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Sergey and Svetlana
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Showreel
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - V+T WEDDING

Dji phantom 4 pro , Glidecam, Proaim crane.

Videographer GOLD VISION GROUP

Ta-sơ-ken, U-dơ-bê-ki-xtan
Dmitry Sedov — 9
Artem Korchagin — 8
Reticencias Production — 9
Welcome Films — 9
Maru Films — 5
Diego Ortuso — 2
George Zorbas — 8
Moc Nguyen — 7
∑ 57