Giải thưởng năm
WEVA Award 2017
Chuyên ngành đám cưới
2/54
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - ShowReel 2017
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Promo for WEVA
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Andrew and Alona | The Teaser
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Dji phantom 4 pro , Glidecam, Proaim crane.
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - attraction
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - AERIAL
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - aero reel 2017
WEVA Award 2017 - Pilot hay nhất - Sergey and Svetlana

Promo for WEVA

Videographer Shaxzod Pulatov

Ta-sơ-ken, U-dơ-bê-ki-xtan
Dmitry Sedov — 8
Artem Korchagin — 8
Reticencias Production — 10
Welcome Films — 7
Maru Films — 6
Diego Ortuso — 7
George Zorbas — 7
Moc Nguyen — 8
∑ 61