Giải thưởng năm
WEVA Award 2017
Đề cử chính
48/165
WEVA Award 2017 - Videographer hay nhất - Stay awake, wait for me
WEVA Award 2017 - Videographer hay nhất - Old Yakutian Wedding
WEVA Award 2017 - Videographer hay nhất - BruidBeeld Highlight Film Donna & Sander // Villa Sermolli, Italy
WEVA Award 2017 - Videographer hay nhất - Love life and madness
WEVA Award 2017 - Videographer hay nhất - The Present | Meg e Rafael
WEVA Award 2017 - Videographer hay nhất - All of me.
WEVA Award 2017 - Videographer hay nhất - Nothing posed just real happenings of the wedding day
WEVA Award 2017 - Videographer hay nhất - Wedding in Fossanova Abbey
WEVA Award 2017 - Videographer hay nhất - Cristiana + Filip | Wedding Film
WEVA Award 2017 - Videographer hay nhất - Love in Venice
WEVA Award 2017 - Videographer hay nhất - Jana & Vlad Baikal story
WEVA Award 2017 - Videographer hay nhất - O&T
WEVA Award 2017 - Videographer hay nhất - Johnny & Adriana

Nothing posed just real happenings of the wedding day

Videographer Marry Me Studio

Vác-sa-va, Ba Lan