Giải thưởng năm
WEVA Award 2018
Các thể loại đám cưới
3/85
WEVA Award 2018 - Bước đi hay nhất - Venice Mistiness
WEVA Award 2018 - Bước đi hay nhất - Anica & Amil
WEVA Award 2018 - Bước đi hay nhất - Walk at the salt sea
WEVA Award 2018 - Bước đi hay nhất - walking on the moon
WEVA Award 2018 - Bước đi hay nhất - Life is only where there is love. (أينما يتواجد الحب تتواجد الحياة)
WEVA Award 2018 - Bước đi hay nhất - home
WEVA Award 2018 - Bước đi hay nhất - A PIECE OF MY HEART
WEVA Award 2018 - Bước đi hay nhất - ТЫ МОЙ И ТЫ МОЯ
WEVA Award 2018 - Bước đi hay nhất -  Elopement in Etretat //

Walk at the salt sea

Videographer Golden Legend

Kherson, U-crai-na
Dmitry Sedov — 8
Lukasz Kujawski — 9
Riccardo Fasoli — 6
Sergei Checha — 7
Lenny Pellico — 6
∑ 36