Giải thưởng năm
WEVA RuAward 2018
Các thể loại đám cưới
5/19
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - ТЫ МОЙ И ТЫ МОЯ
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - R&A // Norway // Wedding Teaser
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - Roman & Liza
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - Crimea
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - Why do you look at me?
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - D.A.N.E.
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - A & N ///LIGHT/HAMBURG///GERMANY//
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - D // S
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - Mirroя
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - Wedding walk reel
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - Михаил и Екатерина

Why do you look at me?

Videographer Олег Леднев

Mát-xcơ-va, Nga
Dmitry Sedov — 5
Alexander Shnaider — 9
EMOTiONS PRO — 5
Riccardo Fasoli — 7
Leonid Smith — 7
Mayeul Kawai-Thevenin — 6
Vika Paramonova — 7
Lenny Pellico — 7
∑ 53