Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
03 — 09/06/2017
Video của ngày
Ngày 04 tháng 01 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 17 tháng 02 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
18 — 24/06/2017
Video của ngày
Ngày 28 tháng 02 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
16 — 22/03/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 17/06/2017
Videographer Alex Cupid
Odessa, U-crai-na
7
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
8
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
160
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Travel to Spain.

· 4.353 views ·

Nhận xét:

Người viết chỉ cho phép các videographer xem nhận xét.
Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập