Video của ngày
Ngày 15 tháng 04 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 08/05/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
03 — 09/06/2017
Videographer Alex Cupid
Odessa, U-crai-na
7
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
8
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
160
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Wedding video. Love is magical.

Yes, we are not perfect, so what? But we are ideally suited to each other! A chance meeting is the most nonrandom thing in the world ... We choose our loved ones! Therefore, whoever is close to us depends only on us ...
· 3.830 views ·

Nhận xét:

Người viết chỉ cho phép các videographer xem nhận xét.
Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập