Video của ngày
Ngày 10 tháng 07 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 16 tháng 02 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập

fuckyou2018

FUCK YOU 2018
Этим видосом я закрываю сезон,падаю на монтаж и окончательно прощаюсь с Астраханью.
Мне нужен кислород и тогда я буду творить.Тут то,что я чувствую и продвигаю.Вам может это нравится или нет,а если-нет,то FUCK YOU
With this vidos I close the season, fall on the montage and finally say goodbye to Astrakhan.
I need oxygen and then I will create. That is what I feel and promote. You may like it or not, and if not, then FUCK YOU

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập