Videographer Pedro Martins (Porto, Bồ Đào Nha)
Videographer Alexandr Vrabie (Ki-si-nhốp, Môn-đô-va)
Videographer Wedstudio ge (Tbi-li-xi, Giê-oóc-gi-a)
Videographer Backpack Weddings (Rostov trên sông Đông, Nga)