Videographer BN Studio (Tbi-li-xi, Giê-oóc-gi-a)
Videographer The Vow Films (Hồ Chí Minh, Việt Nam)
Videographer Lucian Mostoc (Zaragoza, Tây Ban Nha)
Videographer Emi Boldan (Cluj-Napoca, Ru-ma-ni)