5 / 18
WEVA Ukraine Award 2021 - Best Engagement - First meat. Angelina & Alexander
WEVA Ukraine Award 2021 - Best Engagement - Close to you
WEVA Ukraine Award 2021 - Best Engagement - Love. Night. Speed.
WEVA Ukraine Award 2021 - Best Engagement - Love Story ⁞ Yulii & Yuliia
WEVA Ukraine Award 2021 - Best Engagement - Andriy Alla
WEVA Ukraine Award 2021 - Best Engagement - John & Maria
WEVA Ukraine Award 2021 - Best Engagement - Unstoppable
WEVA Ukraine Award 2021 - Best Engagement - Love Story
WEVA Ukraine Award 2021 - Best Engagement - Love in Big City
WEVA Ukraine Award 2021 - Best Engagement - Love Story

Land of ICE

Videographer Anna Demyanenko
Kiev, Ukraine
Dmitry Sedov
07
Lukasz Jankowski
07
Anthony Venitis
09
Olivier Kandyflosse
08
Avto Tchipashvili
08
Moving Movie
08
Sofia Egyed
07
54