4 / 16
WEVA Ukraine Award 2021 - Best Sound Producer - SOUNDREEL
WEVA Ukraine Award 2021 - Best Sound Producer - SOUND
WEVA Ukraine Award 2021 - Best Sound Producer - Sound Showreel
WEVA Ukraine Award 2021 - Best Sound Producer - Showreel '20
WEVA Ukraine Award 2021 - Best Sound Producer - In your mind
WEVA Ukraine Award 2021 - Best Sound Producer - Sound Reel
WEVA Ukraine Award 2021 - Best Sound Producer - O&I Wedding Teaser
WEVA Ukraine Award 2021 - Best Sound Producer - Wedding highlights ⁞ Maksym & Khrystyna
WEVA Ukraine Award 2021 - Best Sound Producer - RHYTHM

WifeyforLifey

Videographer Anna Demyanenko
Kiev, Ukraine
Dmitry Sedov
09
Lukasz Jankowski
10
Carlos RiveraManga van Oostrum
08
Anthony Venitis
08
Olivier Kandyflosse
07
Avto Tchipashvili
07
Moving Movie
07
Sofia Egyed
10
66