Tài khoản Pro

Những người sở hữu tài khoản cao cấp được hiển thị trong danh mục trên tất cả những videographer khác.
Đưa ra tác phẩm mới trong một ngày (đối với những tác phẩm khác trong hai ngày).
Xem người dùng theo dõi bạn.
Không có giới hạn về số lượng tác phẩm trong thông tin của bạn (cho những người khác 15).
Quyền tham gia hàng năm WEVA Award.
Cá nhân hoá thông tin của bạn
Opportunity to attack the video of other videographers for participation in the Thi đấu tuần.
Videographer Johnny Rose
Videographer Merak  Studio
Videographer Volker Steiger
Videographer Gregory Kazantcev
Videographer Marco Romandini
Videographer Bogdan Damian
Videographer Family Films
Videographer Alexander Petrovskiy
Videographer Giorgio Angelini
Videographer Michele Di Roma
Videographer Horizon Production
Videographer Zefirma Video Production
Videographer Ivory Films
Videographer Vlad Bohdanov
Videographer George Chasourakis
Videographer Roman Kramer
Videographer Alpaka Wedding Videography
Videographer Alex Cupid
Videographer Anthony Venitis
Videographer Arellano Filmmaker
Videographer Forever Wedding Films
Videographer No Other Studio
Videographer Ciete Arty
Videographer Studio Broda
Videographer PK video Films
Videographer Wedding  Studios
Videographer Slashed Pictures
Videographer Nikolaos Anastasakis
Videographer Nano Works
Videographer GENTLEMAN - Wedding Story
Videographer Ionut Petrescu
Videographer Vlad Dermanschi
Videographer Marius  Films
Videographer CSART FILM
Videographer Igor Catrinescu
Videographer Dima Vutcariov
Videographer Tomás Cristóbal
Videographer Alvaro Sanchez // Velvet video
Videographer MR Filmmakers
Videographer Alex Diaz Films
Videographer Latricotosa Films
Videographer Guillermo Ruiz
Videographer Jeni Kalin FILMS
Videographer The Alter  Edit
Videographer Nelson Coelho
Videographer RAEV FILM
Videographer Carlos van Oostrum
Videographer Logic FreeMind
Videographer SkyTrip Studio
Videographer Nikolai Nikolov
Videographer Plamen  Bijev
Videographer Philip London
Videographer Team in Motion
Videographer Your White Moments
Videographer Themistocles Kaltsidis
Videographer Sky is the limit Cinematography
Videographer Fotis Kapetanakis
Videographer George Kapsalis
Videographer Anthony Venitis
Videographer Marco De Nigris

Điều kiện để tiếp nhận:

Để có tài khoản trong ít nhất 2 tháng
Đăng tải các danh mục ít nhất 10 video
Để đạt được yêu cầu đánh giá0/100%

Đăng ký hàng năm: