Tài khoản Pro

Những người sở hữu tài khoản cao cấp được hiển thị trong danh mục trên tất cả những videographer khác.
The functionality of responding to customer Requests is available.
Đưa ra tác phẩm mới trong một ngày (đối với những tác phẩm khác trong hai ngày).
An opportunity for your videos to get the status of the Video của ngày.
Xem người dùng theo dõi bạn.
Không có giới hạn về số lượng tác phẩm trong thông tin của bạn (cho những người khác 15).
Quyền tham gia hàng năm WEVA Award.
Cá nhân hoá thông tin của bạn
Opportunity to attack the video of other videographers for participation in the Thi đấu tuần.
Videographer Igor Catrinescu
Videographer Marco Romandini
Videographer Gianni Giotta
Videographer Konstantinos Grammenos
Videographer Andrea Tortora
Videographer Ihor Osovyk
Videographer Vangelis Petalias
Videographer Dimitris Grigorelis
Videographer Fabio Bola
Videographer Dmitry Uliyanov
Videographer Riccardo Fasoli
Videographer The Wild Strawberry
Videographer Chris Papis Films
Videographer Anton Krivonos
Videographer Bernardo Migliaccio Spina
Videographer The CuttingRoom
Videographer Francesco Morelli Films
Videographer Carmine d'Angela
Videographer Umberto Tumminia
Videographer Marcin Mazurkiewicz
Videographer WEDDING FILM
Videographer Antonio De Masi
Videographer Alexander Gostiuc
Videographer Studio Boutique
Videographer ILIAS  SPILIOTIS
Videographer Khlyustov Films
Videographer Bogdan Damian
Videographer Family Films
Videographer Gregory Kazantcev
Videographer Michal Rygielski
Videographer Michael Hernandez
Videographer Mario Albanese Pereira
Videographer MB  Heart Films
Videographer eletres wedding
Videographer Philip London
Videographer Victor Popov Film Company
Videographer Aaron Daniel
Videographer Carlo Zanetti   Filmmaker
Videographer Evgeny Hollywood
Videographer Aesthetic Wedfilm
Videographer St.Art Wedding
Videographer Plus Wedding Films
Videographer Dániel Lukács
Videographer Mate Bodza
Videographer Salton Wedding Films
Videographer Peter Steiner
Videographer Zsófia Egyed
Videographer JB Studio
Videographer RP Cinematography
Videographer Sandor Menyhart
Videographer Wedding Moments
Videographer Leonid Smith
Videographer Latricotosa Films
Videographer Alex Diaz Films
Videographer La fabriqueta films
Videographer MR Filmmakers
Videographer Javier Gordillo
Videographer Vlad Dermanschi
Videographer Marius Zaharia
Videographer Ionut Petrescu

Điều kiện để tiếp nhận:

Để có tài khoản trong ít nhất 2 tháng
Đăng tải các danh mục ít nhất 10 video
Để đạt được yêu cầu đánh giá0/100%