Kết quả tìm được: 5.260

Brands

Sony ·34.6%· 3,237 videographers
Canon ·20.8%· 1,944 videographers
DJI ·15.8%· 1,479 videographers
Panasonic ·14.5%· 1,360 videographers
GoPro ·6%· 560 videographers
Other ·4%· 375 videographers
Fujifilm ·2.2%· 202 videographers
Blackmagic ·1.3%· 118 videographers
Olympus ·0.6%· 58 videographers
RED ·0.2%· 23 videographers

Types

Mirrorless ·43%· 4,024 videographers
DSLR ·23.7%· 2,213 videographers
Drone ·15.1%· 1,417 videographers
Action Cam ·6.9%· 641 videographers
Camcorder ·4.9%· 463 videographers
Other ·4%· 375 videographers
Cinema ·2.4%· 223 videographers

Brands & Types

Sony Mirrorless ·26.4%· 2,468 videographers
Canon DSLR ·16.3%· 1,529 videographers
DJI Drone ·15.1%· 1,417 videographers
Panasonic Mirrorless ·11.4%· 1,062 videographers
GoPro Action Cam ·6%· 560 videographers
Sony DSLR ·4.7%· 444 videographers
Other Other ·4%· 375 videographers
Sony Camcorder ·2.6%· 242 videographers
Panasonic DSLR ·2.4%· 228 videographers
Canon Mirrorless ·2.4%· 225 videographers
Fujifilm Mirrorless ·2%· 191 videographers
Canon Camcorder ·1.6%· 151 videographers
Blackmagic Cinema ·1%· 97 videographers
Panasonic Camcorder ·0.7%· 70 videographers
Sony Cinema ·0.7%· 64 videographers
DJI Action Cam ·0.7%· 62 videographers
Olympus Mirrorless ·0.6%· 57 videographers
Canon Cinema ·0.4%· 39 videographers
RED Cinema ·0.2%· 23 videographers
Blackmagic Mirrorless ·0.2%· 21 videographers
Sony Action Cam ·0.2%· 19 videographers
Fujifilm DSLR ·0.1%· 11 videographers
Olympus DSLR ·0%· 1 videographer