Videographer Michael Hernandez
Videographer

Michael Hernandez

PRO
0
Number of winnings in Main Contests
3
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
1
Number of winnings in the Battles of the week
24
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày 5 tháng 2, 2022
Hoạt động gần đây
1
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Michael Hernandez đến từ Grace + Adam, drone-video, wedding
Video của ngày
23 tháng 9, 2022
6
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Michael Hernandez đến từ Natalia + Mario, drone-video, wedding
Video của ngày
7 tháng 8, 2022
10
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Michael Hernandez đến từ Karima + Hakim Teaser, drone-video, wedding
2
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Michael Hernandez đến từ Ceci + Borja Teaser, drone-video, wedding
Winner of the Battle of the week
05 — 11/08/2022
0
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Michael Hernandez đến từ Nadia + Pawan Moments that become Eternal, drone-video, wedding
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Michael Hernandez đến từ Julia + Kauan  Reel, drone-video, wedding
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Michael Hernandez đến từ Eliseo + Alba "Drop into this wild love", wedding
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Michael Hernandez đến từ Tirsa + Rubem, drone-video, wedding
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Michael Hernandez đến từ Ashima + Ruyman Indian Wedding, drone-video, wedding
2
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Michael Hernandez đến từ NADIA + JOEL, drone-video, reporting, wedding
3
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Michael Hernandez đến từ Alexandra + Iñaki, wedding
Video của ngày
24 tháng 3, 2022
15
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Michael Hernandez đến từ Cristina + Daniel, wedding
2
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Michael Hernandez đến từ Olivia + David Teaser, drone-video, wedding
2
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Michael Hernandez đến từ Angie + Luis Teaser, drone-video, wedding
1
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Michael Hernandez đến từ Elisa + Karl, drone-video, wedding