Videographer Alexandr Pancenco
Videographer

Alexandr Pancenco

0
Number of winnings in Main Contests
1
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Number of winnings in the Battles of the week
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày 29 tháng 5, 2017
Hoạt động gần đây
12
lượt thích
9
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ G & K, wedding
7
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ M & S, wedding
10
lượt thích
12
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ G & K Teaser, wedding
8
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ M & S, wedding
9
lượt thích
13
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ D & A, wedding
9
lượt thích
13
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ V & M, wedding
5
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ C & T, wedding
11
lượt thích
15
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ L & S, wedding
13
lượt thích
12
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ A & I, wedding
11
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ D & I, wedding
11
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ L & V, wedding
12
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ A & I, wedding
9
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ V & D, wedding
11
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ I & T, wedding
Video của ngày
1 tháng 8, 2017
18
lượt thích
14
Nhận xét
Videographer Alexandr Pancenco đến từ A & S, wedding