Videographer Junior Acuna (Thành phố New York, Hoa Kỳ)
Videographer Studio 5 (Xcốp-pi-ê, Ma-xê-đô-ni-a)