Videographer Lucian Mostoc (Zaragoza, Tây Ban Nha)
Videographer Time River Film (Quảng Châu, Trung Quốc)
Videographer Lucian Mostoc (Zaragoza, Tây Ban Nha)
Videographer Atis Rotar (Chernivtsi, U-crai-na)