Videographer Tany Cojocaru (Ploieşti, Ru-ma-ni)
Videographer Ramses Cano (Thành phố New York, Hoa Kỳ)
Videographer Time River Film (Quảng Châu, Trung Quốc)
Videographer Atis Rotar (Chernivtsi, U-crai-na)